Wie zijn wij?

Stichting Duurzaam Meerssen

Stichting Duurzaam Meerssen (SDM) zet zich in de gemeente Meerssen in om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dat doen we door mee te denken met de gemeente en door samen met andere partijen (bedrijven, instellingen, inwoners) activiteiten en projecten uit te voeren die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in Meerssen. Daarbij zijn voor SDM de drie P’s in samenhang met elkaar leidend: People, Planet, Prosperity.

Convenant met de gemeente Meerssen

De Gemeente Meerssen en SDM hebben een convenant ondertekend (30 januari 2020). Daarin is vastgelegd dat beide partijen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid actief bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente Meerssen. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over hoe SDM en de gemeente samenwerken en overleggen. Hierin staat ook dat SDM in een jaarplan en meerjaren-werkplan een overzicht geeft van de duurzaamheidsthema’s waarop de komende jaren het accent wordt gelegd.

Speerpunten

In het huidige meerjarenwerkplan staan de volgende duurzaamheidsthema’s centraal:

  • Burgerinitiatieven: elk burger- of organisatie-initiatief dat betrekking heeft op thema’s die onder de drie P’s vallen stimuleren in elke ontwikkelingsfase.
  • Energietransitie: inzetten op energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen (zoals zonnepanelen op daken).
  • Klimaatadaptatie: aanpakken van wateroverlast, verdroging van (natuur)gebieden en hitte in de bebouwde omgeving door natuur-inclusieve planning en uitvoering.
  • Biodiversiteit: stimuleren van initiatieven die het bevorderen van biodiversiteit tot doel hebben, zowel in het landelijk gebied als binnen de bebouwde kom.
  • Participatie: het stimuleren van het bedrijfsleven en organisaties om te verduurzamen en met name te starten met energiebesparingen.

Lees meer